Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 Toepassingsgebied

De volgende factuurvoorwaarden beheersen iedere offerte, verkoop, (onder)aanneming, verhuur, levering van goederen of van diensten door de nv Atrac, met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Steenovenstraat 5 en met ondernemingsnummer 0439.305.575. Ze worden geacht te zijn gekend en aanvaard door de klant, niettegenstaande andersluidende bepalingen vermeld op de documenten van de klant.

ARTIKEL 2 Offertes

2.1. Onze prijzen en offertes zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van onzentwege. De prijsoffertes zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgesteld. Alle wettelijke lasten en taksen vallen ten laste van de klant. 2.2. Enkel de inhoud van de bevestigde offerte geldt als bewijs van wat tussen partijen werd overeengekomen. In geen geval kunnen ons eventuele clausules die de klant met andere betrokken partijen zou zijn overeengekomen worden tegengeworpen. Ook hiervan kan uitsluitend worden afgeweken mits onze uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding.

ARTIKEL 3 Leverings- en uitvoeringstermijn

3.1. Alle goederen worden geleverd op de maatschappelijke zetel van nv Atrac en worden verzonden op risico van de klant. 3.2. De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn ter goeder trouw doch slechts bij benadering en zonder enige verbintenis opgegeven. 3.3. Geen enkel order kan wegens het verstrijken van de leverings- en uitvoeringstermijn eenzijdig door de klant worden ontbonden of verbroken. Vertraging van de levering en/of uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding. 3.4. Wijzigingen in de bestelling betekenen automatisch dat de initieel vooropgestelde prijs en vermoedelijke leveringstermijnen vervallen en het voorwerp zullen uitmaken van een aanpassing zowel van prijs als van leverings- en uitvoeringstermijn, in verhouding met de gevraagde wijziging. 3.5. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden geschorst door overmacht.

ARTIKEL 4 Overmacht

4.1. Gevallen van overmacht, ook bij onze leveranciers, ontslaat ons van elke verantwoordelijkheid en verplichting. Indien deze niet-nakoming te wijten is aan een situatie van overmacht, zoals, maar niet beperkt tot, (exploitatie)ongevallen, arbeidsgeschillen, verstoringen, stakingen of een gebrek aan arbeidskrachten, uitsluiting, embargo, machinebreuk, materiaal-, brandstof-, grondstof- of elektriciteits-/energietekorten, brand, overstroming, aardbeving of andere natuurrampen, oorlog of burgerlijke onrust, terrorisme of terreurdreigingen, epidemieën en/of pandemieën (met inbegrip van eventuele daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen), prioriteiten vereist, verzocht of toegekend voor de autoriteiten, wettelijke beperkingen of beperkingen door wettelijke reglementeringen, overmacht in hoofde van een leverancier of onderaannemer en fouten of vertragingen te wijten aan derden, of andere oorzaken, al dan niet gelijkend op de hierboven opgesomde oorzaken.I 4.2. Overmacht en daden die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan de klant, derden of onze onderaannemers, leveranciers, vervoerders of verzenders geven aan onze firma het recht op gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of schorsing van de uitvoering ervan, zonder recht op enige schadevergoeding in hoofde van de klant.

ARTIKEL 5 Zichtbare en verborgen gebreken

5.1. Herstellingen gebeuren op vraag en aanwijzen van het vastgestelde euvel door de klant, volgens de gebruikelijke regels van de kunst. Indien de klant een constructie oplegt of voorschrijft, is hij daarvoor exclusief verantwoordelijk. 5.2. Voor zover de aanvaarding door de klant niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten zichtbare gebreken of klachten betreffende de conformiteit van de levering en/of uitvoering op straffe van verval gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de 8 dagen na de voltooiing van het werk. 5.3. Opdat de klant aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring voor verborgen gebreken, moet daartoe aan de wettelijke vereisten voldaan zijn en moet de klant dit bovendien uiterlijk melden bij aangetekend schrijven binnen de 6 maanden na voltooiing van het werk. De klant moet de aangevoerde gebreken of niet-conformiteit bewijzen. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant zelf of door derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor corrosie. 5.4. De aansprakelijkheid van nv Atrac is hoe dan ook beperkt tot vergoeding van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, en nv Atrac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, gebruiksderving, gevolgschade of winstderving van de klant of van derden. In elk geval wordt de aansprakelijkheid van nv Atrac beperkt tot de limieten van haar verzekeringspolis, en in het geval van niet- verzekerde schade is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur. In geval van levering van gebrekkige onderdelen is onze aansprakelijkheid beperkt tot het gratis vervangen van de gebrekkige onderdelen. 5.5. Klachten, al zijn zij gegrond, verschaffen de klant niet het recht de verdere uitvoering van het contract te weigeren met betrekking tot de overige bestelde goederen en/of werken.

ARTIKEL 6 Betalingsmodaliteiten

6.1. Behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord zijn onze facturen contant, netto en zonder korting of schuldvergelijking betaalbaar 8 dagen na factuurdatum op het adres van onze maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Steenovenstraat 5 of op de door ons aan te wijzen bankrekening. Aangestelden zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen. 6.2. Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven. 6.3. Kortingen zijn enkel geldig voor zover zij schriftelijk overeengekomen zijn. 6.4. In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag is onmiddellijk en van rechtswege, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest verschuldigd van 12 % per jaar. Daarenboven zal bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, ingevolge nalatigheid of slechte wil, en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, het factuurbedrag worden verhoogd met 12 %, met een minimum van 125 EUR, onverminderd de toepassing van de hierboven vermelde verwijlinteresten. Door de niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle eventueel nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, niettegenstaande eerder toegestane betalingsvoorwaarden.

ARTIKEL 7 Opschorting – buitengerechtelijke ontbinding

7.1. Ingeval de klant om welke reden ook, de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst of uit enig andere overeenkomst tussen dezelfde partijen niet naleeft, zelfs al betreft dit een lichte tekortkoming, hebben wij tevens het recht om verdere leveringen en/of uitvoering van werk op te schorten. 7.2.Wij behouden ons daarenboven het recht om in het geval van artikel 7.1. van de algemene voorwaarden de overeenkomst, 15 dagen na aangetekend versturen van een ingebrekestelling, zonder voorafgaandelijk beroep op de rechterlijke macht, geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen en een schadevergoeding te vorderen waarvan het minimum forfaitair wordt vastgelegd op 30 % van de overeengekomen prijs van de niet geleverde producten of de uitgevoerde werken, of in geval van verhuur, op 30% van de nog te vervallen huur, het meer gevorderde door ons te bewijzen. Het bericht van ontbinding wordt aangetekend verstuurd. 7.3. Bij verbreking, annulatie of voortijdige beëindiging van de overeenkomst op verzoek of initiatief van de klant, is de klant dezelfde minimale forfaitaire schadevergoeding als bepaald in artikel 7.2. verschuldigd, het meer gevorderde door ons te bewijzen. 7.4. Indien in de loop van de uitvoering van de overeenkomst de financiële situatie van de klant gewijzigd wordt zodat moet worden gevreesd voor insolvabiliteit (o.a. faillissement, onbekwaamverklaring, aanvraag tot gerechtelijk akkoord of vrijwillige/gerechtelijke vereffening van de klant), behouden wij ons het recht voor de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden, in welk geval de klant dezelfde minimale forfaitaire schadevergoeding als bepaald in artikel 7.2. verschuldigd is, het meer gevorderde door ons te bewijzen.

ARTIKEL 8 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van nv Atrac tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling geschiedt op risico van de klant. De klant erkent dat het beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard vóór de levering van de koopwaar. Gelet op het eigendomsvoorbehoud is het de klant verboden de koopwaar te vervreemden voor algehele betaling en dit op straffe van een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan de helft van de prijs van de geleverde goederen. Indien de klant in weerwil van dit eigendomsvoorbehoud toch tot de vervreemding aan een derde overgaat, dan cedeert de klant daarmee tegelijkertijd zijn vordering tot betaling van de prijs uit de vervreemding tot zekerheid aan de nv Atrac. De nv Atrac behoudt zich het recht voor de goederen terug te nemen zolang geen volledige betaling is tussengekomen.

ARTIKEL 9 Retentierecht

De klant verleent aan Atrac nv een conventioneel retentierecht op alle goederen, documenten of gelden, die zij in uitvoering van haar opdracht in bezit heeft, en dit vanaf de datum van de eerste opdracht. De klant geeft hierbij aan over het beschikkingsrecht over deze goederen te beschikken en verleent dit retentierecht tot aan de betaling van alle achterstallige bedragen dewelke hij nog aan Atrac nv verschuldigd is, zelfs al hebben deze verschuldigde bedragen een andere oorzaak dan de gegeven opdracht. Derhalve zullen deze goederen tot pand dienen van de betaling van onze gehele schuldvordering.

ARTIKEL 10 Waarborg – Compensatie

10.1. Wij behouden ons het recht voor om voor of gedurende de overeenkomst waarborgen tot betaling van de prijs en/of uitvoering van de overeenkomst van de klant te eisen, op straffe van ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig artikel 7.2. van de algemene voorwaarden. De kosten van vestiging van deze waarborg zijn ten laste van de klant. 10.2. Beide partijen verklaren uitdrukkelijk dat alle schuldvorderingen van welke aard ook, huidige en toekomstige, waarover zij jegens elkaar beschikken ingevolge hun commerciële relatie, tussen hen onderling automatisch gecompenseerd worden met alle schulden van welke aard ook, huidige en toekomstige, die zij jegens elkaar verschuldigd zijn en dit op het ogenblik van het ontstaan van de respectievelijke schuldvorderingen en schulden, onafhankelijk van hun opeisbaarheid.

ARTIKEL 11 Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor elke betwisting of elk geschil voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent afdeling Kortrijk exclusief bevoegd.

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!

*
*
*

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.